Home Tech Moto Shamu aka Nexus 6 and Verizon confirmation!